🌊พช.อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(ศจพ.อ.)ครั้งที่ 5/2565🌊

🌊พช.อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(ศจพ.อ.)ครั้งที่ 5/2565🌊

🗓 วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม100ปี ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง

⏩ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(ศจพ.อ.)ครั้งที่ 5/2565

นายปริวาส ชัยเลิศ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการประชุม นางจันทร์นันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอน้ำพอง เลขานุการ ศจพ.อ.นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนยังยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี 2565 ผลการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนฯ ตามข้อมูลแบบพุ่งเป้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ครัวเรือนเป้าหมาย TPmap ตกเกณฑ์ ด้านความเป็นอยู่จำนวน 13 ครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยงบประมาณครัวเรือนละ 40,000 บาท จำนวน 7 ครัวเรือนคงเหลือ 5 ครัวเรือน และจากกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ร้อยพันแสนดวงใจคนน้ำพองไม่ทอดทิ้งกัน ได้เงินทอดผ้าป่าทั้งหมด 257,685 บาท นำมาซ่อมแซม 5 หลังที่เหลือจำนวนหลังละ 40,000 บาท

ทำให้ครัวเรือนที่ตกมิติด้านความเป็นอยู่จำนวน 13 ครัวเรือนได้รับการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยครบ 100%

📷📃 ภาพถ่าย / รายงาน .สพอ.น้ำพอง

(Visited 1 times, 1 visits today)