🔸️ อำเภอเมืองขอนแก่น : เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้าน ตำบลบ้านทุ่ม🔸️

🔸️ อำเภอเมืองขอนแก่น : เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้าน ตำบลบ้านทุ่ม🔸️

🚩วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ม.13 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

🚩นางจันทิรา นัดทะยาย พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณไชยรพ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และทีมช่าง ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนฯและติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้าน (ผนังบ้าน)

– บ้านนายเสาร์ หมู่บ้านม่วง บ้านเลขที่172 หมู่13 บ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น

ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”

😷ทั้งนี้ ได้ดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019

🔸️สพอ.เมืองขอนแก่น : รายงานข่าว/ภาพถ่าย📷

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

#Change for Good

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SE PtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)