Strategies for CDD Khonkaen

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมตามยุทธศาสาตร์กรมการพัฒนาชุมชน 2564

 

แนวทางการจัดทำโครงการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1. แบบฟอร์มเสนอโครงการ                                                       DOWNLOAD   /    อ่านรายละเอียด
2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบการฝึกอบรม/ประชุม                   DOWNLOAD   /    อ่านรายละเอียด
3. แนวทางการเสนอโครงการ                                                    DOWNLOAD   /    อ่านรายละเอียด

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

115  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่                                 DOWNLOAD                                                                                                                         “โคก หนอง นา โมเดล” (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

114  โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์                            DOWNLOAD

113  โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ                         DOWNLOAD                                                                                                                      โคก หนอง นา โมเดล แบบออนไลน์

112  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP แบบ NEW NORMAL                                                           DOWNLOAD

111  โครงการสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม                                          DOWNLOAD                                                                                                                         การปลูกผักปลอดภัยมูลค่าสูง

110 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ                                       DOWNLOAD                                                                                                                         ด้านการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

109 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน                                                                       DOWNLOAD

108 โครงการ    DOWNLOAD

107 โครงการ    DOWNLOAD

106 โครงการ    DOWNLOAD

105 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสการบริหารจัดการภาครัฐ           DOWNLOAD

104 โครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้                                                                                                         DOWNLOAD

103 โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)                        DOWNLOAD

102 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่                                        DOWNLOAD                                                                                                                         “โคก หนอง นา โมเดล” (เพิ่มเติมครั้งที่่ 2)

101 โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บ                                                                                                          DOWNLOAD

100 โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)                        DOWNLOAD

99  โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด                                           DOWNLOAD

98  โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน                                                                    DOWNLOAD

97  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่                                                 DOWNLOAD                                                                                                                         ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

96  โครงการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนและประสานนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) สิงหาคม 2564        DOWNLOAD

95  โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (ถอดบทเรียนบ้านเศรษฐกิจพอเพียง)                                      DOWNLOAD

94  โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (สิงหาคม)                                                                            DOWNLOAD

93  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต   ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่                                DOWNLOAD                                                                                                                        “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล

92  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่                                   DOWNLOAD                                                                                                                       “โคก หนอง นา โมเดล”  (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

91  โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น                                                       DOWNLOAD

90  โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                             DOWNLOAD                                                                                                                         (จัดตั้งกลุ่มอาชีพ)

89  โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                              DOWNLOAD                                                                                                              (สร้างและพัฒนาสัมมาชีพ)

 

 

รายละอียดแนวทางการจัดทำโครงการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1. แบบฟอร์มเสนอโครงการ                                                                                            กลับด้านบน

2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบการฝึกอบรม/ประชุม                                                  กลับด้านบน

3. แนวทางการเสนอโครงการ                                                                                         กลับด้านบน

(Visited 1 times, 1 visits today)